REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy sklepdruki.pl zwany w dalszej części regulaminu „ sklepem „ prowadzony jest    przez przedsiębiorców Agnieszkę Delik i Mateusza Delik, prowadzących w Bydgoszczy    (85-222 Bydgoszcz, ul. Czartoryskiego 4),  działalność gospodarczą pod firmą:  MARKOL Agnieszka Delik,  NIP 9531084129.
 2. Regulamin określa zasady sprzedaży internetowej prowadzonej przez podmiot, o którym mowa           w ust. 1.
 3. Klientami sklepu nie mogą być konsumenci w rozumieniu art. 221.kodeksu cywilnego , to jest osoby kupujące znajdujący się w ofercie sklepu towar na cele niezwiązane bezpośrednio z ich  działalnością gospodarczą lub zawodową. Dokonując rejestracji Klient:
  1. składa oświadczenie ,że towar kupuje w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą/ zawodową,
  2. podaje numer NIP oraz numer REGON
 4. Przed  dokonaniem pierwszego zakupu Klient dokonuje rejestracji –kolejne zakupy dokonywane są przy pomocy wygenerowanych przy rejestracji danych dostępowych   ( login i hasło). Po dokonaniu rejestracji sklep tworzy konto Klienta zawierające informacje o kliencie, pozwalające na realizację złożonego zamówienia oraz umożliwiające  przeglądanie  historii zamówień jak również stanu konta Klienta.
 5. Składając zamówienie  Klient oświadcza, że zapoznał się regulaminem sklepu.
 6. Składając zamówienie Klient oświadcza , że wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych   w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane klienta są zapisane w bazie danych Sklepu i wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia. Klient ma prawo do zmiany swoich danych osobowych oraz do żądania ich usunięcia.
 7. Składanie zamówień w formie elektronicznej wymaga posiadania przez Klienta odpowiedniego urządzenia z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML5 i Java Script  oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.

§ 2. CENY

 1. Ceny widoczne na stronie nie obejmują kosztu dostawy. 

§ 3.PŁATNOŚCI

 1. Zapłata za zamówione towary dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego sklep numer 87 1160 2202 0000 0003 7320 3440 po otrzymaniu przez Klienta faktury pro forma.
 2. Do cen, o których mowa w § 2 doliczane są koszty w wysokości  uwidocznionej  na stronie sklepu.

 § 4.  ZAMÓWIENIA

 1. 1. Zamówienie można złożyć:
  a) przez stronę  www.sklepdruki.pl
  b) pocztą elektroniczną na adres: markol@sklepdruki.pl
 2. Szczegóły związane z zamówieniem można ustalić telefonicznie ( w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00  ) pod numerami telefonów
  • 52 345 51 19
  • 696 049 529
 3. Faktury VAT będą wysyłane do klientów pocztą.

§ 5. DOSTAWA

 1. Dostaw towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta.
 2. Zamówienie dostarczane jest do Klienta  za pośrednictwem Poczty Polskiej SA. lub kuriera.
 3. Koszt przesyłki ponosi Klient.
 4. Wysyłka towaru następuje w następnym dniu roboczym po wpływie środków na rachunek bankowy sklepu lub za pobraniem.
 5. W razie braku dostatecznej ilości towaru lub zamówień indywidualnych  wielkość i czas dostawy uzgadniane są indywidualnie z Klientem w sposób określony w  § 4 ust. 1 pkt. b).

§ 6. REKLAMCJE

Właściciel sklepu internetowego SKLEPDRUKI zobowiązuje się do dostarczenia towaru zgodnego z opisem oraz wolnego od wad.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego używania  zakupionych towarów.

 1. Klient odbierając przesyłkę ma obowiązek sprawdzenia, czy nie jest ona uszkodzona. W razie uszkodzenia przesyłki przed jej doręczeniem Poczta Polska SA/kurier sporządza właściwy protokół, a Klient powinien odmówić odebrania przesyłki. Odebranie uszkodzonej przesyłki wyłącza uprawnienia Klienta  z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
 2. Klient ma obowiązek niezwłocznego zbadania  ilości  i jakości .W razie stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych Klient może złożyć reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 ( czternaście ) dni od daty doręczenia przesyłki. Złożenie reklamacji po terminie , o którym mowa w zdaniu pierwszym powoduje utratę z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
 3. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem markol@sklepdruki.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 4. Informacje o nie odebraniu przesyłki  zgłasza się:
  a) pocztą elektroniczną na adres:  markol@sklepdruki.pl

 § 7.ZWROTY I ZAMIANA TOWARU

 1. Zwrot towaru lub jego zamiana  możliwe  są  wyłącznie w sytuacji , gdy doszło do złożenia błędnego zamówienia z przyczyn leżących  po stronie Klienta.
 2. Zwrot i ponowna wysyłka odbywają  się na koszt Klienta.
 3. Warunkiem dokonania zwrotu lub zamiany jest dostarczenie do sklepu towarów w stanie nieuszkodzonym i oryginalnym opakowaniu. 

§ 8. PRAWO ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient/Konsument ma prawo odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionych produktów, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy , należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: markol@sklepdruki.pl.
 2. Klient zwraca towar do sklepu w ciągu 14 dni od dnia złożenia woli odstąpienia od umowy. Koszt przysyłki pokrywa konsument.
 3. Zwracane produkty powinny być w nienaruszonym stanie oraz oryginalnym opakowaniu.
 4. W ciągu 3 dni roboczych sklep sprawdzi stan nadesłanych produktów.
 5. W ciągu 7 dni roboczych od sprawdzenia produktów sklep zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności.

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest MARKOL Agnieszka Delik z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Czartoryskiego 4, 85-222 Bydgoszcz , NIP: 9531084129, REGON 340784254. 
 2. Przetwarzanie Państwa danych jest realizowanie przez MARKOL Agnieszka Delik, a wynika to z prowadzonej działalności: sprzedaży produktów i usług oraz marketingu bezpośredniego. Cele przetwarzania: informacyjny, obsługa transakcji sprzedaży, marketing, prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości. 
 3. Dane kontaktowe administratora:
  • telefoniczne: tel. 52/ 345 51 19
  • na adres e-mail: markol@sklepdruki.pl
  • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: MARKOL Agnieszka Delik, ul. Czartoryskiego 4, 85-222 Bydgoszcz.
 4. Państwa dane nie będą profilowane, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 5. Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług, w tym w zakresie obsługi roszczeń posprzedażowych (np. uprawnień z gwarancji, rękojmi, czy też rozliczeń podatkowych).
 6. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia Sprzedawcy przesyłania do niego treści marketingowych. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) ze Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe Klienta do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Klient zawarł ze Sprzedawcą. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, chyba, że Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. 
 8. Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Klienta:
  • dostawcy usług przewozowych
  • dostawcy usług prawnych
  • dostawcy usług księgowych
  • dostawcy usług informatycznych
 9. Wszystkie podmioty, którym Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie umowy ze Sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami Sprzedawcy.
 10. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do ograniczenia ich przetwarzania
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawienia, uzupełnienia
  • prawo żądanie sprostowania danych osobowych Klienta
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta
  • prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  • w każdym momencie prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzanie danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może kontaktować się z PPHU MARKOLS.C. zgodnie z punktem 3 niniejszej informacji.
Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej "RODO") - tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną - odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej "RODO") - tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną - odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.

 1. W sprawach , których regulamin nie określa zastosowanie mają przepisy kodeksy cywilnego.
 2. Spory miedzy sklepem a Klientem rozpoznawane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby podmiotu     prowadzącego sklep.
 3. Regulamin może ulec zmianie. Zmieniony regulamin z datą obowiązywania zamieszcza się na stronie sklepu.
 4. W razie zmiany regulaminu zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian, realizowane będą    na zasadach wynikających z regulaminu obowiązującego w dniu przyjęcia zamówienia. 

 

Ostatnie zmiany regulaminu 01.07.2019 r.