Kategorie

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 [ § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ].

1. Sklep internetowy sklepdruki.pl zwany w dalszej części regulaminu „ sklepem „ prowadzony jest    przez przedsiębiorców Agnieszkę Delik i Mariana Konowalskiego, prowadzących w Bydgoszczy    (85-222 Bydgoszcz, ul. Czartoryskiego 4),  działalność gospodarczą pod firmą:     P.P.H.U. ,,MARKOL’’ S.C. MARIAN KONOWALSKI AGNIESZKA DELIK,  NIP 554-039-42-12.

2. Regulamin określa zasady sprzedaży internetowej prowadzonej przez podmiot, o którym mowa w ust. 1.

3. Klientami sklepu nie mogą być konsumenci w rozumieniu art. 221.kodeksu cywilnego , to jest osoby kupujące znajdujący się w ofercie sklepu towar na cele niezwiązane bezpośrednio z ich  działalnością gospodarczą lub zawodową. Dokonując rejestracji Klient:

     1) składa oświadczenie ,że towar kupuje w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą/ zawodową,

     2) podaje numer NIP oraz numer REGON

4. Przed  dokonaniem pierwszego zakupu Klient dokonuje rejestracji –kolejne zakupy dokonywane są przy pomocy wygenerowanych przy rejestracji danych dostępowych   ( login i hasło). Po dokonaniu rejestracji sklep tworzy konto Klienta zawierające informacje o kliencie, pozwalające na realizację złożonego zamówienia oraz umożliwiające  przeglądanie  historii zamówień jak również stanu konta Klienta.

6. Składając zamówienie  Klient oświadcza, że zapoznał się regulaminem sklepu.

7. Składając zamówienie Klient oświadcza , że wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych   w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane klienta są zapisane w bazie danych Sklepu i wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia. Klient ma prawo do zmiany swoich danych osobowych oraz do żądania ich usunięcia.

8. Składanie zamówień w formie elektronicznej wymaga posiadania przez Klienta odpowiedniego urządzenia z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML5 i Java Script  oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.

 

[ § 2. CENY ].

Ceny widoczne na stronie nie obejmują kosztu dostawy.

 

[ § 3.PŁATNOŚCI ].

1. Zapłata za zamówione towary dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego    sklep numer 37 1020 1462 0000 7102 0019 6642 po otrzymaniu przez Klienta faktury pro forma.

2. Do cen, o których mowa w § 2 doliczane są koszty w wysokości  uwidocznionej  na stronie sklepu.

 

 [ § 4.  ZAMÓWIENIA ].

1. Zamówienie można złożyć: 

   a) przez stronę  www.sklepdruki.pl

   b) pocztą elektroniczną na adres:  markol@sklepdruki.pl

2.  Szczegóły związane z zamówieniem można ustalić telefonicznie ( w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00  ) pod numerami telefonów:

           • 52 345 51 19

           • 696 049 529

3. Faktury VAT będą wysyłane do klientów pocztą.

 

[ § 5. DOSTAWA ].

1. Zamówienie dostarczane jest do Klienta  za pośrednictwem Poczty Polskiej SA. lub kuriera.

2. Koszt przesyłki ponosi Klient.

3. Wysyłka towaru następuje w następnym dniu roboczym po wpływie środków na rachunek bankowy sklepu lub za pobraniem.

4. W razie braku dostatecznej ilości towaru lub zamówień indywidualnych  wielkość i czas dostawy uzgadniane są indywidualnie z Klientem w sposób określony w  § 4 ust. 1 pkt. b).

 

[ § 6. REKLAMCJE ].

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego używania  zakupionych towarów.

  1. Klient odbierając przesyłkę ma obowiązek sprawdzenia, czy nie jest ona uszkodzona. W razie uszkodzenia przesyłki przed jej doręczeniem Poczta Polska SA/kurier sporządza właściwy protokół, a Klient powinien odmówić odebrania przesyłki. Odebranie uszkodzonej przesyłki wyłącza uprawnienia Klienta  z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
  2. Klient ma obowiązek niezwłocznego zbadania  ilości  i jakości .W razie stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych Klient może złożyć reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 ( czternaście ) dni od daty doręczenia przesyłki. Złożenie reklamacji po terminie , o którym mowa w zdaniu pierwszym powoduje utratę z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
  3. Informacje o nie odebraniu przesyłki  zgłasza się:

     a) pocztą elektroniczną na adres:  reklamacje@sklepdruki.pl

 [ § 7.ZWROTY I ZAMIANA TOWARU  ].

1. Zwrot towaru lub jego zamiana  możliwe  są  wyłącznie w sytuacji , gdy doszło do złożenia błędnego zamówienia z przyczyn leżących  po stronie Klienta.

2. Zwrot i ponowna wysyłka odbywają  się na koszt Klienta.

3. Warunkiem dokonania zwrotu lub zamiany jest dostarczenie do sklepu towarów w stanie nieuszkodzonym i oryginalnym opakowaniu.

[ § 8. PRAWO ODSTĄPIENIE OD UMOWY ].

1.   Klient/Konsument ma prawo odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionych produktów, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy , należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: markol@sklepdruki.pl.

2.   Klient zwraca towar do sklepu w ciągu 14 dni od dnia złożenia woli odstąpienia od umowy. Koszt przysyłki pokrywa konsument.

3.    Zwracane produkty powinny być w nienaruszonym stanie oraz oryginalnym opakowaniu.

4.   W ciągu 3 dni roboczych sklep sprawdzi stan nadesłanych produktów.

5.   W ciągu 7 dni roboczych od sprawdzenia produktów sklep zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności.

[ § 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ]

1. Składając zamówienie Klient – osoba fizyczna  prowadząca działalność gospodarczą wyraża dobrowolnie zgodę     na gromadzenie i przetwarzanie przez Sklep jego danych osobowych w zakresie  niezbędnym  do prawidłowego     wykonania umowy.

2. Klient przyjmuje do wiadomości, że przedsiębiorcy , o których mowa w § 1 ust.1 są  administratorem danych  osobowych w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( tekst jednolity  Dz. U. z 2012r.                Nr 101, poz. 926 ze zm. ) zwanej w treści niniejszego rozdziału „ ustawą „.

3. Admininistrator informuje, że dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem sytuacji, w   której w wyniku niewykonania zobowiązania przez Klienta jego dane osobowe będą przekazane adwokatowi lub radcy prawnemu w celu dochodzenia od Klienta roszczeń na drodze sądowej.

4. Administrator informuje, że stosownie do art. 32 ustawy Klient ma w szczególności  prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

  [ § 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE ].

1. W sprawach , których regulamin nie określa zastosowanie mają przepisy kodeksy cywilnego.

2. Spory miedzy sklepem a Klientem rozpoznawane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby podmiotu     prowadzącego sklep.

3. Regulamin może ulec zmianie. Zmieniony regulamin z datą obowiązywania zamieszcza się na stronie sklepu.

4. W razie zmiany regulaminu zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian, realizowane będą    na zasadach wynikających z regulaminu obowiązującego w dniu przyjęcia zamówienia. 


KONTAKT Z NAMI


Tel: 52/ 345 51 19
kom. 696 049 529
E-mail: markol@sklepdruki.pl

Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. PPHU Markol S.C. zastrzega sobie prawo do zmiany cen, zmiany te mają wówczas charakter wiążący.