POLITYKA PRYWATNOŚCI - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest MARKOL AGNIESZKA DELIK  z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Czartoryskiego 4, 85-222 Bydgoszcz , NIP: 9531084129, REGON 340784254. 
 2. Przetwarzanie Państwa danych jest realizowanie przez MARKOL AGNIESZKA DELIK, a wynika to z prowadzonej działalności: sprzedaży produktów i usług oraz marketingu bezpośredniego. Cele przetwarzania: informacyjny, obsługa transakcji sprzedaży, marketing, prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości. 
 3. Dane kontaktowe administratora:
  • telefoniczne: tel. 52/ 345 51 19
  • na adres e-mail: markol@sklepdruki.pl
  • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: MARKOL AGNIESZKA DELIK, ul. Czartoryskiego 4, 85-222 Bydgoszcz
 4. Państwa dane nie będą profilowane, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 5. Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług, w tym w zakresie obsługi roszczeń posprzedażowych (np. uprawnień z gwarancji, rękojmi, czy też rozliczeń podatkowych).
 6. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia Sprzedawcy przesyłania do niego treści marketingowych. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) ze Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe Klienta do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Klient zawarł ze Sprzedawcą. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, chyba, że Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. 
 8. Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Klienta:
  • dostawcy usług przewozowych
  • dostawcy usług prawnych
  • dostawcy usług księgowych
  • dostawcy usług informatycznych.
 9. Wszystkie podmioty, którym Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie umowy ze Sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami Sprzedawcy. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do ograniczenia ich przetwarzania
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawienia, uzupełnienia
  • prawo żądanie sprostowania danych osobowych Klienta
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta
  • prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
  • w każdym momencie prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzanie danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.


Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może kontaktować się z MARKOL AGNIESZKA DELIK zgodnie z punktem 3 niniejszej informacji. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej "RODO") - tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną - odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.